Så kan Luleå växa – Boende och infrastruktur

Under en lång tid har det byggts för lite bostäder, vi har haft en ojämn byggtakt, där vi haft vissa toppar, men bottnarna har varit fler och därför saknas det idag bostäder. Vi anser att det är bra att nya aktörer väljer att etablera sig i Luleå, men det är viktigt att ingen ska ha en gräddfil. Detta ska ske genom öppenhet och inte att vissa företag med kontakter ska ha förtur.

Den som tror att bostadsköer och alla de kösystem som finns i kommunen ska lösa våra problem lär bli besvikna. Vi ser idag hur komplicerat det är när vi nu ger förtur till vissa grupper och inte till andra, samtidigt som en del får betala en avgift men hamnar längre bort i kön. Vi vill avskaffa den kommunala bostadsförmedlingen och låta de olika bostadsföretagen sköta sina olika kösystem.

Alla vill dock inte bo i lägenheter utan det finns många som vill bo i villor. Det är viktigt att vi även ser till så att vi möjliggör för fler tomter så att människor får välja hur de vill bo.

Lulebo är kommunens bostadsföretag och är en viktig aktör på bostadsmarknaden. I första hand ska Lulebo bygga bostäder så att alla människor har råd att bo där.

Vi vill att Luleå kommun ska ha ett mål där det byggs minst 700 nya bostäder varje år under planperioden, vi får aldrig tappa fokuset kring bostadsfrågan.

Lös problemen med VA i sörbyarna! Kommunen har under en lång tid valt att prioritera bort VA-näten trots att det varit i allas vetskap att man måste byggas ut. Resultatet har blivit att nybyggnationerna med åren har minskat då dagens VA nät inte klarar av högre belastning. Vi vill att kommunen snarast åtgärdar problemen, genom att bl.a. utreda och öppna upp för mindre lokala VA anläggningar.

Fler båtplatser i vår kommun. Luleå är en vacker skärgårdskommun. Vi vill verka för att byggs fler båtplatser i vår kommun.

Satsa på infrastrukturen. Det är viktigt att Luleå har en god infrastruktur inom såväl väg, järnväg och framförallt hamnverksamhet. Vi vill se att Norrbotniabanan byggs snarast och finansieras på ett ansvarsfullt sätt. För att Luleå ska växa så har vi inte råd att vara utan ett modernt väg och järnvägsnät.

Framtidens Gültzaudden. Vi vill verka för ett för framtidens mer utvecklat Gültzaudden. Med fördel t.ex. återskapa dansbanan och det kallbadhus som en gång fanns där. Vi vill ge medborgare och entreprenörer möjligheten till rådslag för ett framtida Gülztaudden. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv udde som alla kan få nöje av.

Bostadsgaranti för studenter. Vi vill att utbildning och bostäder kopplas ihop och blir en självklarhet i vår kommun, det är inte okej med det kaos som blir från höst till höst när nya studenter kommer till Luleå. Vi vill ta fram en plan tillsammans med LTU, kårerna och bostadsbolagen över hur vi kan skapa en bostadsgaranti för alla nya studenter from. 2020 (om möjligt tidigare än så).

Fler billiga lägenheter Lulebo ska bygga lägenheter för ”vanligt” folk och på sikt minska sitt fastighetsbestånd. Lulebo ska inte bygga dyra, flådiga lägenheter. Fokus ska ligga på att bygga funktionella, billiga lägenheter spritt över hela kommunen. Mer fokus på ytterområden och mindre fokus där bostäderna blir dyra. Vi vill att staden förtätas där det är praktiskt möjligt med fler lägenheter.

Upprustning av skolgårdarna/lekplatserna. Vi behöver moderna och säkra skolgårdar/lekplatser. Det skapar en trevligare atmosfär i bostadsområdena och blir en naturlig mötesplats för barn och ungdomar. En upprustning ska även syfta till att göra platserna säkrare för våra barn och ungdomar.

Ta fram ny mark och utveckla infrastruktur för nya företag. För att få fler företag till kommunen krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.

Utveckla stadsparken. Stadsparken som är en av Sveriges finaste parker vintertid vill vi göra ännu bättre genom att skapa en belyst isbana mitt i parken. På så sätt förstärker vi Luleå som vinterstad. Vi ser gärna att näringslivet möjliggör tjänster vid parken såsom uthyrning av skridskor och skapar olika vinteraktiviteter.

Sanering av klotter inom 24 timmar. Klotter föder klotter och otrygghet. För att minska klottret, krävs snabb och effektiv sanering. Allt klotter inom stadens område ska saneras inom 24 timmar från att det upptäcks.