Luleå – företagens val


FÖRETAGENS VAL

Företagande och ett starkt näringsliv är en annan viktig del för Luleå som en motor i Norrbotten och vår region. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb. Växande företag innebär att det skapas välfärd. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningarna för vårt näringsliv. Snabb ärendehantering, flexibilitet, dialog, mark för etableringar och företagsvänliga attityder är viktiga.

 Det ska finnas fler alternativ i välfärdssektorn det är viktigt för att öka konkurrensen och öka kvalitén i exempelvis skola och äldreomsorg. Vi vill också möjliggöra att kommunala skolor och äldreomsorg får göra egna upphandlingar av städning, matlagning etc.

 När kommunen gör affärer ska det ske genom öppenhet och möjlighet för flera företag att vara med och buda. Offentlig upphandling ska ske på ett sätt som ger skattebetalarna låga kostnader, hög kvalité, säkerställa likabehandling och stimulerar konkurrens där lokala aktörer kan vara med.

För att möta framtidens utmaningar måste Luleå vara en attraktiv kommun för företag att starta och utvecklas i. Vi vill införa utmaningsrätt, möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten samt ha bättre dialog med företagare när kommunen fattar strategiska beslut. För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar. Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.

 Luleå kommun – bland topp tio i näringslivsrankingen. För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar. Vi vill utöka dialogen mellan kommun och företag på ett sådant sätt där båda parter kan mötas och hitta gemensamma lösningar som i slutändan leder till fler arbetstillfällen i kommunen.

Skapa ett entrepenörskvarter. Luleå har redan en ”science park” och inkubatorer som är kopplade till universitetet. Dessa riktar sig till en målgrupp av företag som har en mycket stark forskningskoppling. Men det finns många spännande affärsidéer som inte bygger på forskningsbaserade innovationer. Nya samarbeten och former kan ge dessa företag bättre möjligheter till att utvecklas. Vi vill därför skapa ett entrepenörskvarter, där kan ett antal stödjande funktioner som redan finns i Luleå samlokaliseras för att på bästa sätt nå ut till entreprenörer med gemensamma aktiviteter och utbildningar. Genom att minska de fysiska avstånden kan utväxlingen på det som redan görs bli betydligt större.

Införa utmaningsrätt och möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten. Kommunen är inte alltid bäst att driva verksamheter, därför vill vi öppna upp för alternativa former och få till en utmaningsrätt där t.ex. vårdpersonal kan öppna eget. Vi vill t.ex. skapa upphandlingsrutiner som möjliggör även för småföretagare att lämna anbud till kommunen. Konkurrens är bra för en kommun som Luleå vilket gör att våra gemensamma kommunala verksamheter utmanas och utvecklas.

Mer entreprenörskap på gymnasienivå och inom vuxenutbildningen. Entreprenörskap kan till stor del utvecklas och tränas upp. Viktigt är att det fortsättningsvis erbjuds utbildningar för att starta eget, såväl på gymnasienivå som inom vuxenutbildningen.

Utveckla och utöka sommarlovsentreprenörskonceptet. Sommarlovsentreprenör är ett koncept som vi tror fler ungdomar bör få ta del av. Det är ett bra sätt att ge ungdomar ett lärorikt feriejobb. Vi vill därför utöka projektet och ge fler framtida entreprenörer chansen att öva och pröva sina affärsidéer under sommarmånaderna.

Alternativa driftsformer för äldreboenden. Alternativa driftsformer skall prövas på ett eller flera äldreboenden såsom intraprenader och entreprenader. Vi vill se en ökad valfrihet för alla som behöver stöd och hjälp. Insatser från ideella organisationer som enskild volontärverksamhet ska underlättas och ges plats i kommunens verksamhet. Detta för att öka ensamma och utsatta människors livskvalitet.

Minska Luleå kommunföretag AB. Liberalerna vill att kommunens affärsverksamhet – i Luleå Kommunföretag AB med alla dess dotterbolag – ska minskas genom både försäljning och partnerskap. Vi vill se fler privata entreprenörer eftersom kommunen inte ska vara och är sällan den bästa att driva affärsverksamhet.