Skolan

Klassresan börjar i klassrummet

För oss liberaler har alltid skol- och utbildningsfrågorna varit centrala – redan 1842 när liberaler införde folkskolan, till dagens viktiga utbildningsreformer som genomförs. Kunskap är den enskilda människans viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya möjligheter för individer. Redan i förskola och förskoleklass ska trygghet och kunskapsinhämtning säkras.

Det är grundläggande för alla barn att få en bra start i livet och kunna bygga en möjlighet till egen ekonomi och frihet. Vi ska se till att våra barn och ungdomar får dessa möjligheter för en bättre framtid. En kommun med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i toppklass, det är genom kunskap som Sveriges och Luleås konkurrenskraft ska stärkas.

  • Ta fram en åtgärdsplan för att höja statusen på läraryrket. Bl.a. genom höjda lärarlöner, fler karriärtjänster, och att lärare får vara lärare.

  • Upprustning av skolgårdarna/lekplatserna

  • Erbjuda Fritids och förskolepersonal gratis utekläder.

Förstärka elevhälsan. Det blir allt vanligare med elever som mår dåligt i skolan. Därför är det angeläget att det finns vuxna i skolan, vuxna som har kompetens och tid att uppmärksamma elevernas problem, och som kan hjälpa eleverna. Elevvården i form av skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer måste förstärkas.

Mobbning ska inte finnas på våra skolor. Mobbning är tyvärr fortfarande vanligt både i och utanför skolmiljön. Vi vill utbilda kamratstödjare i varje rektorsområde där alla elever och personal får utbildning om hur mobbning påverkar en människa. Varje klass bör ha ett antal förtroendevalda kamratstödjare.

God och näringsriktig mat på skolorna. Barnens hälsa börjar med den mat som de äter. Vi vill säkerställa att alla barn får både god och näringsriktig mat. Barnen förtjänar en näringsriktig god mat som producerats på ett riktigt sätt. Kommunen bör agera efter de senaste rönen och bör även kunna ifrågasätta t.ex. livsmedelsverkets ibland föråldrade rekommendationer om så behövs. Forskning och kunskap från en samlad forskarvärld skall styra vad som serveras.

Skapa kommunala friskolor. Frihet och oberoende skall råda i Luleås skolor. Det måste bli slut på den politiska detaljstyrningen av skolan. Politikernas uppgift skall vara att ange ramarna för verksamheten och fördela resurser. Kommunens skolor skall erbjudas att bli så kallade kommunala friskolor. Det innebär att skolorna själva styr sin verksamhet inom skollagens och läroplanens ramar, utan inblandning av kommunala styrdokument. I fortsättningen skall skolan främst svara inför elever och föräldrar. Ersättningen till de kommunala friskolorna skall bestämmas utifrån antalet elever och utifrån elever med särskilda behov.

Införa förskolepeng. Varje förälder ska själv få välja vilken barnomsorg de vill ha. Därför vill vi att Luleå kommun ska inrätta en förskolepeng. Vi ska under mandatperioden klara av målet med 15 barn/avdelning. Förskolan ska även fortsättningsvis kunna erbjuda förskoleplats även på obekväm arbetstid

Utöka spetsutbildning i Luleå. Spetsutbildningen i matematik i Luleå som tillkommit under Liberalernas tid i regeringen är något mycket positivt och som vi vill utveckla. Luleå bör satsa på att söka fler spetsutbildningar inom exempelvis kultur och naturvetenskap (gärna kopplat mot de stora basindustrierna i Norrbotten). Spetsutbildningen i matematik är ett bra exempel på hur kommunen och Luleå tekniska universitet kan samverka för att göra Luleå en bättre och mer attraktiv kommun att bo och leva i.

Fler öppna förskolor. Vi vill utveckla och öppna fler öppna förskolor och andra mötesplatser för familjer, exempelvis familjecentraler. Det ska finnas fler av dessa eftersom de fyller en viktig och stor social funktion.

Obligatoriskt skolval och demokratistudier i skolan. Inom kommunens alla högstadie och gymnasieskolor ska det vara en självklarhet att delta i skolval vid varje stort val (Kommun, landsting, riksdag och EU-val). Idag tar skolorna själva inte tar ansvar över möjligheten att i en valrörelse utöva skolval och lära eleverna hur det går till vid ett val, kritiskt tänkande, retorik m.m.

Öka tiden i förskoleverksamheten för dem med extra stort behov. Erbjud 15-timmarsbarnen mer tid. Barn till arbetssökande och föräldralediga ska erbjudas förskoleverksamhet minst 25 timmar per vecka.