Ett tryggt Luleå

Kriminalitet ska bekämpas och aldrig accepteras.

Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan ångest att något ska hända.

Liberalerna har märkt av det senaste årets utveckling av oro och otrygghet i kommunen.
Luleå kommun tillsammans med Polis har gjort insatser för att stävja den ökande otryggheten, men tyvärr så har polisen idag det besvärligt, polisen räcker helt enkelt inte till för att skydda medborgarnas upplevda otryggheter.

Inför trygghetsvakter i Luleå. Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst.

Ett tryggare Luleå. Aktiv trygghetsvandring för ljusare och säkrare gator i Luleå. Gatubelysningen ska alltid lysa i mörker. Gatubelysning är en viktig trygghetsfråga. När det blir mörkt blir det mer osäkert att vistas ute, vi vill därför att fler områden prioriteras så det inte behöver vara mörkt för våra medborgare. Gångstråk och vägar måste aktivt ses över för att skapa mer trygghet.

Inför nattbussar nattetid under sommaren. Vi vill utöka LLT’s ansvar när det gäller nattbussar även under sommartid. Våra medborgare måste kunna känna sig säkra när det tar sig från centrum ut till ytterområdena. Alla har inte råd med taxi.

Fler poliser i vår närmiljö. Fler närvarande poliser förebygger brott och snabba reaktioner från samhället är nödvändiga för att se till att bryta destruktiva beteenden.

Inför en Luleås stödtelefon/nattknappen. I syfte att öka tryggheten bland människor som rör sig utomhus vill vi införa stödtelefonen Nattknappen. Nattknappen är till för den som känner sig otrygg eller orolig när denne vistas utomhus. Denna bör bemannas av frivilligorganisationer. I första hand handlar samtalet om att vara ett ”sällskap i luren” tills dess att den som ringer har kommit till en plats där man känner sig trygg. Ett samtal till Nattknappen kan likställas med ett samtal till föräldrar, en vän eller en kompis. Om något allvarligt hänt/händer larmas polisen omedelbart. Vi ser helst att nattknappens frivilliga finns i samma lokaler som polisen.

Droger i kommunen. Vi vill att kommunen och polisen i nära samarbete lägger mer energi på att förebygga och förhindra droganvändning. T.ex. bör fler stickprovskontroller (med modern teknik) göras.

Kameraövervakning vid våldsdrabbade platser. Kameror ska endast i undantagsfall förekomma på offentliga platser. Om kameror måste användas vid våldsdrabbade platser ska det finnas tydlig skyltning om att platsen är övervakad. I Luleå är centrumhalvön ett exempel på plats som skulle kunna anses vara extra utsatt.

Nolltolerans mot våld i nära relationer. Samhället i Luleå måste alltid reagera mot våld i nära relationer. Vi vill att kommunen varje år kartlägger och presenterar ett ”Bokslut över våld i nära relationer”, för att belysa och förhindra utsatthet i nära relationer.

Motprestationer vid försörjningsstöd. Vi vill även utreda möjligheterna att införa motprestation för arbetsföra personer som får försörjningsstöd för att bryta utanförskap och passivt bidragsberoende. Alla behövs och behöver känna sig behövda. I familjer anser vi att det behövs ett än större barnperspektiv vid beslut av försörjningsstöd, barn skall inte behöva drabbas och uppleva fattigdom därför ska barnkonventionen vara grund för beslut.

Frivilligorganisationer på stan. Frivilligorganisationer som vistas ute under kvälls och nattetid behöver få mer stöd och hjälp av kommunen. Fler vuxna behövs ute och de som engagerar sig i detta bör få mer resurser att kunna arbeta.