Ett tryggt Luleå för äldre!

ETT TRYGGARE LULEÅ FÖR ÄLDRE

Antalet äldre medborgare och äldre-äldre blir allt fler, allt aktivare och detta innebär stora utmaningar för Luleå kommun. Idag ställer de äldre helt andra och högre krav än tidigare och det är något som vi i Liberalerna tycker är positivt. Liberalerna vill öka de äldres självbestämmande och makt över sin vardag, det är en central uppgift för vår äldrepolitik. En del i att förverkliga detta mål i vardagen är att de äldre ska få mer valfrihet och mångfald, det ska öppnas upp för fler än Luleå kommun att i Luleå driva äldreboenden, hemtjänst, matleverantörer osv.

Luleå kommun har sedan många år valt en väg där valfrihet inte ska få finnas, man har lagt en stor stoppskylt för företagen som vill etablera omsorgsföretag inom äldreomsorgen, tyvärr har inte denna väg varit särskilt framgångsrik. Enligt SKL:s jämförelser hamnar Luleå dåligt till när man utvärderar hemtjänsten och omsorgen. Likt andra planekonomier ökar köerna och med den otryggheten.

Luleå kommun står verkligen inför en utmaning att vända detta skepp. Liberalerna vill erbjuda en omvårdnad som innebär valfrihet och mångfald och utgår ifrån individens krav och inte kollektivets. Kvalitén i omsorgen är det viktigaste och vanvård får inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre ska känna sig trygga.

 Vi vill bl.a. tillsätta en utredning som ser över hur kommunen ska organisera sin äldreomsorg och utreda möjligheten till en äldrenämnd med kommunövergripande äldreomsorgsfrågor. Vi vill införa en äldreombudsman, dit de äldre och anhöriga ska kunna vända sig. 

Inför en äldreombudsman. 

Vi vill också inrätta en ombudsman som fungerar som en kontaktperson gentemot personal, fack, politiker och tjänstemän med en stark, fristående ställning – för att stärka de äldres röst i Luleå.

Inför en omsorgsgaranti för äldre. Det behövs en uppsättning rättigheter för de äldre, något vi i Liberalerna kallar omsorgsgaranti. Garantin ska gälla stort som smått, från rätten till god medicinsk omvårdnad till rätten att komma ut i friska luften eller duscha regelbundet.

Parboendegaranti för alla äldre. Alla par, oavsett vårdbehov, ska kunna känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Äldre ska inte tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden, det ska finnas en tydlig parboendegaranti i Luleå.

Fler trygghetsboenden för äldre. Vi vill verka för att införa fler boenden för den som vill ha gemenskap och trygghet för att dela vardagen.

Inför ett Trygghetskvitto i vården. När en person är utskrivningsklar från sjukvården ska hon i sin hand få ett lättbegripligt ”trygghetskvitto”. Där ska tydligt anges hur hon blir omhändertagen hemma, vem som är ansvarig för respektive insats och uppgift om var hon ska vända sig om det trots allt uppstår problem.

Införa äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Vi vill ge den enskilde möjligheten att fritt välja boende och hemtjänst med olika inriktningar som exempelvis språk. För att möjliggöra detta vill vi införa en äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Äldrepengen möjliggör så alla äldre ska kunna välja hur man vill bo på ålderns höst samt vilka som ska utföra tjänsterna i hemmet. Detta ger en god fungerande hemtjänst med det senaste av larm och att få service såsom matleveranser, städning samt sjukvård. Makten över hemtjänsttimmarna ska brukaren och dess anhörig ha.

Införa ”omsorgspeng”. en ”Omsorgspeng” kopplat till ökad valfrihet som ger äldre och funktionshindrade rätt att välja vårdgivare.