Valfrihetens Luleå?

För några veckor sedan lämnade jag in tre interpellationer (Frågor som kräver ett utförligare svar) till ordförandena Carina Sammeli och Lenita Ericsson (BUN resp SBN).

Mina frågor var ställda så att jag skulle kunna få igång en diskussion om huruvida samarbete, helikopterperspektiv och valfrihet är något som Socialdemokraterna arbetar för (ni hittar interpellationssvaren längre ned).

På tapeten igår Måndag den 23e Maj var två aktuella fristående förskolor (Ur och Skur Skatan, Torpets förskola Antnäs), två småföretag som drivs av kvinnor i en bransch där Socialdemokraterna traditionellt varit starkt emot en verksamhet. Historiskt har (S) kämpat med näbbar och klor emot det som har med valfrihet och entreprenörskap inom offentlig sektor, den sektor där andelen kvinnor är större och många vill utveckla och driva god verksamhet.

Vad blev då kontentan av diskussionerna? Sammeli och Ericsson kom inte med några tydliga besked. Valfriheten att få välja ett fristående alternativ kommer minska om inte Ur och Skur Skatan får vara kvar i sina lokaler (skall vara ute ur lokalerna 2017 enligt hyreskontraktet) och Torpets förskola som har fått en stor grupp nya ansökningar av föräldrar som aktivt valt Torpet som sin förskola, där får föräldrarna inte plats för att kommunen stänger dörren för Torpet att hyra tomma lokaler.
Det är såklart kommunens rätt att använda lokalerna till vad man än önskar men i detta läget när det finns en tydlig överkapacitet och en stor vilja av föräldrar att ha kvar sina barn i samma område, skulle man kunna samarbeta på ett bättre sätt.

Efter en lång debatt vad gäller Ur och Skur Skatan kommer Lenita Ericsson att återkomma med besked (i höst sades det i debatten) om lokalen fortsatt får vara i förkolans försorg. Det satt långt inne hos (S) men känslan av debatten var att dom ändå på något sätt förstår det otroligt ologiska med att säga upp en lokal för en förskola enbart på principer, kommunen vet inte vad man ska använda lokalen till och därmed torde Skatan få ha kvar lokalen åtminstone något år till. Men man vet aldrig!

Torpets förskola kommer inte att få ta del av Hedens förskolas lediga lokaler, trots att det finns en överkapacitet i Antnäs på lokaler. I höst blir det fyra avdelningar som står tomma varav, lokalerna i Hedens förskola tillförs Antnässkolan (för bl.a. estetisk undervisning). Detta innebär att en stor mängd föräldrar inte får välja Torpet som sin förskola för sina barn. Sammeli har en poäng i att behovet för förskoleplats sprider sig under året där efterfrågan är större under vissa delar, men eftersom det finns en överkapacitet i Antnäs ser jag inte varför man ska neka någon att hyra en avdelning från Hedens förskola.

Det är bra att vi för debatt i ämnet, samarbetet mellan fristående och kommunala aktörer behöver stärkas. Om vi ska bli en god företagarkommun så måste kommunen bjuda till.

Mängden lokaler minskar inte i kommunen om en fristående enhet tar över en lokal, vi har samma mängd barn, kommunen får inte ökade kostnader, och kvaliteten blir inte sämre. Jag vill poängtera att vi har bra kommunala förskolor i Luleå, och våra fristående förskolor är minst lika bra, oavsett vem som driver våra förskolor så har vi en hög kvalitativ förskoleverksamhet. Där kommunen dessutom har tillsynsansvar oavsett form.
Jag menar att kommunen saknar ett helikopterperspektiv när man inte ser fristående förskolor som en kapacitet och komplement. Nu ses dom nästan som en belastning och menar på att kommunen måste ha en onormalt stor överkapacitet för att klara av att tillgodose alla barn en lokal ifall någon lägger ner.
Fristående förskolor har lokaler och dessa flyttar inte från kommunen, skulle man dessutom tillfälligt eller under längre perioder hyra ut förskolelokaler som kommunen inte anser sig ha nytta av till fristående enheter (om dessa önskar hyra) så finns ju lokalen kvar där om det mot förmodan blir en nedläggning av en fristående enhet.

Jag står upp för allas rätt att få välja sin egen förskola, oavsett vem som driver den, jag vill ha mer valfrihet inte mindre.

Alla barn och föräldrar som har sökt sig till den fristående förskolan har gjort det av en anledning jag vill att deras liksom alla andras val ska respekteras.

med vänlig hälsning

Thomas Söderström (L)
Ledamot Luleå kommunfullmäktige, Barn och utbildningsnämnden

 

Vi behöver bli starkare i Luleå, röstar du liberalt? Visa ditt stöd som medlem för 50kr.

Gå med direkt med Swish!

Det snabbaste sättet att bli medlem i Liberalerna: Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”m” följt av hela ditt personnummer och din e-post- adress. Välkommen!

https://www.liberalerna.se/bli-medlem/


Interpellationssvar angående förskolelokaler i Antnäs

Thomas Söderström ställer ett antal frågor kring förskolan i Antnäs.

– BUF har inte meddelat vad lokalerna ska användas till, vad har stadsbyggnadsförvaltningen

för planer med lokalen ifall inte BUF nyttjar den?

Svar:

Barn- och utbildningsnämnden har angett att de har för avsikt att fortsätta hyra lokalen så därför tas inga andra planer fram.

– Om behovet inte är till förskola, vad kommer anpassningen/ombyggnationen att kosta?

Svar:

Den bild jag fått är att det inte finns några planer för ombyggnationer som inte ryms inom ramen för nuvarande hyresnivå.

– Vad finns det för hinder att hyra ut denna förskoleanpassade lokal till en fristående förskola förutsatt att den är ledig?

Svar:

Luleå kommun äger och förvaltar idag fastigheter i första hand med syftet att tillhandahålla lokaler till egna verksamheter. Om det finns andra kommunala skäl till att långsiktigt fortsatt äga en fastighet så kan andra hyresgäster förekomma.

Med detta svar anser jag interpellationen vara besvarad.

Lenita Ericson


Interpellation om lokaler på Ejdergränd

Thomas Söderström ställer ett antal frågor om kommunens lokaler på Ejdergränd. Här är dem samt

mina svar.

– Har du haft en dialog med barn och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli i ärendet då läget är allvarligt gällande förskoleplatser på hertsön?

Svar:

Bilden jag fått av Carina Sammeli och via stadsbyggnadsförvaltningen är att barn- och utbildningsförvaltningen i dagsläget har kapacitet för förskolebarnen på Hertsön och när Hertsölunds förskola återuppbyggs kommer det långsiktiga lokalbehovet vara tillgodosett.

– Är stadsbyggnadsförvaltningens framtida behov (som ingen idag kan svara på vad det är) i denna lokal viktigare än det behovet av förskoleplatser?

Svar:

Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen inte är i behov av lokalen får vi möjlighet att ta ansvar för en annan viktigt prioritering. Bostadsbristen i Luleå är mycket stor. Tomten som är stor och lämpar sig väl för byggande av bostäder. Med anledning av detta har förskolan Ur och Skur 2014-10- 10 sagt upp för avflyttning till den 31 juli 2015. Då kommunen vill värna om småföretagen så har Ur och skur Skatan erbjudits en förlängning till 2017-06- 30 för att ge förskolan en längre tid att för att hitta en ny lokal än den tid om 9 månader som hyreslagen anger.

– Kan du förklara varför ni inte respekterar alla barn och föräldrars val av den fristående förskolan Ur och Skur Skatan?

Svar:

Jag har ingen annan uppfattning än att verksamheten som Ur och skur Skatan bedriver är en fin och uppskattad verksamhet.

– Tycker du att detta är ett bra sätt att behandla småföretagare på?

Svar:

För många små företag, inte minst för denna typ av verksamhet, är lokalfrågan av yttersta vikt. Den brist på lokaler och bostäder som finns i vårt växande Luleå drabbar många. Ur och Skur Skatan har sedan hyresavtalets inleddes 2010-08- 01 varit medvetna om att det inte är en långsiktig lösning att hyra dessa lokaler av kommunen. Med anledning av detta accepterade förskolan att avstå från besittningsrätten på lokalen.

Med detta svar anser jag interpellationen vara besvarad.

Lenita Ericson


Svar på interpellation om Hedens förskola

Thomas Söderström frågar mig:

1. Tycker du det är bra användning av skattepengar att behålla lokaler som man inte har ett nuvarande och aktuellt behov av?

2. Kan du svara på vad lokalerna som just nu är anpassade som förskolelokaler ska användas till?

3. Om behovet inte är till förskola, vad kommer isåfall anpassningen/ombyggnationen att kosta?

4. Tycker du att det är rätt att tvinga föräldrar att välja en förskola före den andra?

Jag vill avlämna följande svar:

Svar på fråga 1.

Då vi vet att förskolan har ett varierande behov av lokaler, beroende på barnkullarnas storlek, så behöver barn och utbildningsförvaltningen ha ett visst antal avdelningar i reservkapacitet. Finns behovet på lång sikt inte, ska lokalen sägas upp för att kunna användas till annan verksamhet.

I Barn- och utbildningsnämndens/ Barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrategi är en av utgångspunkterna för lokalförsörjningen att ”planera för viss överkapacitet i första hand när det gäller förskolelokaler”. Det innebär att om det blir lediga platser i förskolan i sådan utsträckning att en förskola inte behövs, så beslutar inte nämnden om att lägga ner förskolan direkt och lokalen sägs då inte upp. Barn- och utbildningsförvaltningen har då lokalen som reservkapacitet, vilket innebär att förvaltningen fortsätter att hyra lokalen och all inredning och verksamhetsutrustning blir kvar, men kan snabbt starta igenom om barnantalet ökar, eller om det finns behov av renoveringar på andra förskolor som behöver använda lokalen tillfälligt. Uppföljning och analys av behovet av förskoleplatser görs kontinuerligt i förvaltningen.

I Antnäs finns idag två kommunala förskolor, Antnäs med fem avdelningar och Heden med två avdelningar. I dagsläget används fyra avdelningar i Antnäs förskola och Hedens förskola används en avdelning. Från hösten 2016 minskar barnantalet ytterligare i Antnäs, då de barn som går till förskoleklass är fler än nya köande förskolebarn. Det innebär att under läsåret 2016-2017 kommer kommunens förskoleverksamhet i Antnäs samlas på Antnäs förskola. Barn och Utbildningsnämnden har dock inte beslutat om att lägga ner Hedens förskola, utan den är bara tillfälligt inte i bruk. Kommer de långsiktiga prognoserna visa att vi inte behöver mer förskoleavdelningar i Antnäs, kan nämnden besluta att lägga ner Hedens förskola.

Svar på fråga 2.

Då Hedens förskola inte kommer användas som förskola under läsåret 2016-2017 planerar Antnässkolan att använda lokalen och då är det grundskolan som står för hyreskostnaden. Antnässkolan planerar att ha skolverksamhet där (främst estetiska ämnen) och personalutrymmen där. Detta för att lösa Antnässkolans trångboddhet och använda skattemedel effektivt.

Svar på fråga 3.

Det kommer inte att göras några ombyggnationer på Hedens förskola under 2016-2017 och finns inga medel avsatta för sådana kostnader.

Svar på fråga 4.

Självklart ska föräldrar i möjligmån få ha sina barn på den förskola de väljer, oavsett om de väljer en kommunal eller fristående förskola. Det finns dock inte alltid plats på den förskola föräldrarna väljer, ofta beroende på lokalbrist eller på förskolans organisering. Kommunen har dock alltid ett ansvar att erbjuda plats på annan förskola, inom de 4 månader från ansökan som lagen föreskriver att vi ska erbjuda barn förskoleplats.

Med detta svar anser jag interpellationen vara besvarad.

Carina Sammeli

Ordförande i Barn och utbildningsnämnden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s